Podmienky a pravidlá aukčného portálu

1. Definícia základných pojmov

 • 1.1. E-aukcia, tiež elektronická aukcia, je konanie, ktorého účelom je prechod vlastníctva alebo iného práva k Predmetu e-aukcie konané na základe návrhu Dražobníka uskutočneného na portáli ĽudiaĽuďom.sk, pri ktorom sa Dražobník obracia na vopred neurčený okruh registrovaných Dražiteľov s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na Dražiteľa, ktorý urobí najvyššiu ponuku, prejde vlastnícke alebo iné právo k Predmetu e-aukcie.
 • 1.2. Dražobník (navrhovateľ e-aukcie) je fyzická alebo právnická osoba registrovaná na portáli ĽudiaĽuďom.sk, ktorá vyzýva Dražiteľov na E-aukciu veci alebo služby (predmetu e-aukcie), pričom táto E-aukcia má presne stanovené podmienky ako čas trvania E-aukcie, najnižšie podanie (vyvolávacia cena, pod ktorú nie je možné draženú vec získať), popis Predmetu e-aukcie, charitatívny účel na ktorý budú peňažné prostriedky získané z E-aukcie použité.
 • 1.3. Dražiteľ je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, registrovaná na portáli ĽudiaĽuďom.sk, ktorá ponúka cenu, za ktorú je ochotná zaplatiť za Predmet e-aukcie, pričom tak robí alebo manuálne alebo pomocou automatizovaného systému (s nastavením maximálnej ceny).
 • 1.4. Vydražiteľ je Dražiteľ, ktorý ponúkol najvyššiu sumu za Predmet e-aukcie a získal tak právo nadobudnúť ho. Táto suma je charitatívnym darom, ktorý sa Vydražiteľ zaviazal uhradiť v prospech príjemcu registrovaného na portáli ĽudiaĽuďom.sk, ktorého vopred určil Dražobník. Aby sa predišlo pochybnostiam, príjemca daru v zmysle tohto bodu pravidiel môže byť buď sám Dražobník, alebo tretia osoba registrovaná na portáli ĽudiaĽuďom (ďalej len ako „Príjemca“).
 • 1.5. Predmet e-aukcie je vec, právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt.
 • 1.6. Sprostredkovateľ E-aukcie je portál ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., prevádzkovateľ portálu ĽudiaĽuďom.sk
 • 1.7. Vyvolávacia cena (najnižšie podanie) je odhadovaná hodnota daru, ktorú stanoví Dražobník a pod ktorú nie je možné Predmet e- aukcie predať. Minimálne každé ďalšie podanie je vyššie o 1 euro, ak ho nenastaví dražiteľ inak.
 • 1.8. Ponuka je ponuka Dražiteľa vyjadrená v peniazoch, za ktorú je ochotný kúpiť Predmet e-aukcie. Dražiteľ dáva Ponuku prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk.
 • 1.9. Výťažok je suma vyjadrená v peniazoch dosiahnutá vydražením Predmetu e-aukcie.
 • 1.10. Portál je internetový darcovský portál LudiaLudom.sk
 • 1.11. pravidlá sú tieto pravidlá konania E-aukcie prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk.

2. Úvodné ustanovenia

 • 2.1 Aukcie.ludialudom. sk je súčasťou portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktorý uľahčuje poskytovanie finančných a materiálnych prostriedkov a služieb od darcov pre príjemcov a poskytuje technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi darcami a príjemcami.
 • 2.2 Prevádzkovateľom portálu je ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., slovenská právnická osoba, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, registrovaná na Obvodnom úrade Bratislava pod reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO. ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zamerané na výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu zameraného na podporu a propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity.

3. Dražobník

 • 3.1 Dražobník, ktorý vyhlasuje E-aukciu, musí byť vlastníkom, resp. musí mať všetky práva k Predmetu e-aukcie, ktoré nebudú obmedzené právami tretích osôb (napr. záložným právom a pod.).
 • 3.2 Dražobník súhlasom s pravidlami portálu vyhlasuje, že:
  • a) je oprávnený dražiť Predmet e-aukcie,
  • b) nikto nemá predkupné právo k Predmetu e-aukcie,
  • c) nikto nemá spoluvlastnícky podiel k Predmetu e-aukcie.
  • e) Predmet e-aukcie je bez akýchkoľvek tiarch, vrátane akéhokoľvek záložného práva, zabezpečovacieho prevodu práva alebo iného práva, či nároku tretej osoby;
  • f) so žiadnou treťou osobou neuzatvoril zmluvu, ktorou by Predmet e-aukcie do budúcnosti zaťažil záložným právom, predkupným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo iným obmedzením v právach vlastníka;
  • g) na Predmet e-aukcie si súdne, ani mimosúdne neuplatňujú akékoľvek právne nároky žiadne tretie osoby a Predmet e-aukcie nie je predmetom súdneho sporu, výkonu rozhodnutia, exekučného konania alebo iného súdneho, či správneho konania;
 • 3.3 Dražobník vo svojom návrhu na E-aukciu určí Príjemcu, v prospech ktorého pôjde Výťažok z E-aukcie. V prípade, ak Dražobník nie je zároveň Príjemcom , je povinný Sprostredkovateľovi preukázať súhlas Príjemcu s vypísaním E-aukcie.
 • 3.4 Dražobník nemôže byť súčasne Dražiteľom, čiže Dražobník nemôže prostredníctvom portálu dávať Ponuku na svoj vlastný Predmet e-aukcie. Povinnosť, resp. záväzok (nemožnosť dávať Ponuku) uvedený v predchádzajúcej vete týchto pravidiel sa týka aj Príjemcu.

4. Dražiteľ

 • 4.1 Dražiteľom nemôže byť:
  • a) osoba, ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k Predmetom e-aukcie podľa zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon,
  • b) osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadne ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania; nikto nesmie dražiť za nich,
  • c) osoba, u ktorej by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva Predmetu e-aukcie mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže podľa zákona č. 306/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže; nikto nesmie dražiť za ňu,
  • d) Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej E-aukcie toho istého Predmetu e-aukcie; nikto nemôže dražiť za neho,
  • e) Sprostredkovateľ a jeho zamestnanci, osoby blízke zamestnancom Sprostredkovateľa a pod.

5. Predmet e-aukcie

 • 5.1 Vlastník Predmetu e-aukcie je povinný oznámiť všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe o stave Predmetu e-aukcie, ako aj o právach a záväzkoch na ňom viaznucich. Ak dôjde k zmenám v rozsahu práv a povinností viaznucich na Predmete e-aukcie alebo stavu, v ktorom sa Predmet e-aukcie nachádza, resp. akejkoľvek zmene, ktorá by bola v rozpore s vyhláseniami Dražobníka špecifikovanými v bode 3.2. týchto pravidiel, je povinný informovať Sprostredkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o zmenách dozvedel.
 • 5.2 Osoby a veci musia byť označované spôsobom vylučujúcim ich zámenu.
 • 5.3 Nemožno dražiť Predmet e-aukcie:
  • a) s ktorým Dražobník na základe zmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu/ orgánu verejnej správy nemôže nakladať, alebo ak to vylučuje osobitný predpis,
  • b) cenné papiere,
  • c) majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb,
  • d) hnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v listinách osvedčujúcich vlastníctvo a nevyhnutných na nakladanie s vecou,
  • e) spoluvlastnícky podiel k veci,
  • f) veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo,
  • g) veci, na ktorých viazne zákonné predkupné právo podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,
  • h) ku ktorému bolo zriadené záložné právo a Dražobník bez súhlasu záložného veriteľa navrhol E-aukciu.
 • 5.5 Nemožno tiež dražiť nasledujúce hnuteľné veci:
  • a) zbrane, omamné a psychotropné látky;
  • b) pornografiu a inak poburujúce materiály;
  • c) tovar, prostredníctvom ktorého dochádza k porušovaniu autorských a iných práv tretích osôb;
  • d) tovar určený k propagácii a šíreniu názorov vedúcich k propagácii či priamo propagujúcich násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov.

6. Registrácia E-aukcie

 • 6.1 Registrovať návrh na E-aukciu na Portáli si môže používateľ Portálu , ktorý má na ňom vytvorené elektronické konto a zároveň profil príjemcu, ak E-aukciu vytvára v prospech svojho návrhu na E-aukciu; alebo profil darcu, ak vytvára E-aukciu v prospech tretej osoby (Príjemcu), ktorá musí mať vytvorené elektronické konto na portáli. Pravidlá registrácie na portáli upravujú pravidlá tohto portálu.
 • 6.2 Registráciou návrhu na E-aukciu Dražobník záväzne prehlasuje, že je vlastníkom Predmetu e-aukcie a zároveň sa zaväzuje, že:
  • 6.2.1. ak je Predmet e-aukcie hnuteľná vec, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania Výťažku v prospech Sprostredkovateľa odovzdá, resp. doručí túto hnuteľnú vec Vydražiteľovi.
  • 6.2.2. ak je Predmetom e-aukcie také plnenie, ktoré sa uskutoční až v budúcnosti (napr. služby, relaxačné pobyty a pod.), najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania Výťažku v prospech Sprostredkovateľa odovzdá, resp. doručí Vydražiteľovi dve vyhotovenia podpísanej darovacej zmluvy (vzorové znenie je zavesené na Portály), ktorých prílohou bude presne špecifikované plnenie Dražobníka, ktoré musí byť v súlade s jeho návrhom na E-aukciu (ďalej len ako „Darovacia zmluva“). V prípade, ak Darovacia zmluva nebude mať všetky náležitosti uvedené v tomto bode pravidiel, považuje sa Predmet e-aukcie za nedoručený. Vydražiteľ je povinný bezodkladne po doručení obidvoch vyhotovení Darovacej zmluvy prostredníctvom Portálu informovať Sprostredkovateľa o uvedenej skutočnosti a zároveň podpísať obidve vyhotovenia Darovacej zmluvy a jedno vyhotovenie odoslať Dražobníkovi.
  Pre účely týchto pravidiel sa záväzky Dražobníka uvedené v podbodoch 6.2.1. a 6.2.2. nazývajú „Doručenie predmetu e-aukcie“.
 • 6.3 Dražobník je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa zaslať na jeho adresu písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že:
  • a) je oprávnený dražiť predmet e-aukcie;
  • b) nikto nemá predkupné právo k predmetu e-aukcie;
  • c) nikto nemá spoluvlastnícky podiel k predmetu e-aukcie.
  • d) Predmet e-aukcie je bez akýchkoľvek tiarch, vrátane akéhokoľvek záložného práva, zabezpečovacieho prevodu práva alebo iného práva, či nároku tretej osoby;
  • e) so žiadnou treťou osobou neuzatvoril zmluvu, ktorou by Predmet e-aukcie do budúcnosti zaťažil záložným právom, predkupným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo iným obmedzením v právach vlastníka;
  • f) na Predmet e-aukcie si súdne, ani mimosúdne neuplatňujú akékoľvek právne nároky žiadne tretie osoby a Predmet e-aukcie nie je predmetom súdneho sporu, výkonu rozhodnutia, exekučného konania alebo iného súdneho, či správneho konania;
 • 6.4 Pri registrácii Dražobník uvedie čo najpresnejší a pravdivý popis Predmetu e-aukcie, čas trvania E-aukcie, Vyvolávaciu cenu, ktorá je násobkom celého eura.
 • 6.5 V prípade ak existujú náklady na doručenie Predmetu e-aukcie, Dražobník v návrhu na E-aukciu uvedie, či ich bude znášať on alebo Vydražiteľ, v akej výške sú tieto náklady a čím sú tvorené.
 • 6.6 Registrácia E-aukcie podlieha súhlasu Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ môže odmietnuť uverejniť E-aukciu, ak nie je v súlade s právnym poriadkom SR, dobrými mravmi a týmito pravidlami, a to najmä v prípade, ak Dražobník nevie dôveryhodne preukázať vlastníctvo Predmetu e-aukcie, alebo aj bez uvedenia dôvodu.
 • 6.7 V prípade, ak vzniknú pochybnosti o vlastníctve Predmetu e-aukcie, ako i o spôsobilosti Dražobníka naplniť záväzky vyplývajúce z týchto pravidiel, je Sprostredkovateľ oprávnený ju kedykoľvek zrušiť a to bez práva zúčastnených strán na akékoľvek odškodnenie.

7. Priebeh E-aukcie

 • 7.1 E-aukcia je na Portáli uverejnená až po predchádzajúcom súhlase Sprostredkovateľa, ktorý bude udelený registráciou špecifikovanou v článku 6 týchto pravidiel.
 • 7.2 Doručením prvej Ponuky Dražiteľ vyjadrí súhlas s týmito pravidlami a zároveň sa zaväzuje, že v prípade úspešného vydraženia Predmetu e-aukcie prevedie peňažnú sumu špecifikovanú v poslednej Ponuke na účet Sprostredkovateľa.
 • 7.3 Dražiteľ je oprávnený doručiť Ponuku prostredníctvom Portálu, ktorá bude obsahovať peňažnú sumu vo výške, ktorá prevyšuje poslednú navrhnutú peňažnú sumu zverejnenú na Portáli aspoň o jedno euro; v opačnom prípade sa na takúto Ponuku neprihliada.
 • 7.4 Sprostredkovateľ oznámi ukončenie E-aukcie prostredníctvom Portálu v súlade s časom trvania E-aukcie uvedenom v návrhu na E-aukciu, doručeným Dražobníkom. Sprostredkovateľ zároveň prostredníctvom Portálu oznámi Vydražiteľa a Výťažok vyjadrený v peniazoch (ďalej len ako „Ukončenie e-aukcie“).
 • 7.5 V prípade, ak Dražiteľ doručil prostredníctvom Portálu Ponuku v čase kratšom ako je päť minút od oznámenia Ukončenia e-aukcie v zmysle bodu 7.5. týchto pravidiel, čas jej ukončenia sa predlžuje o ďalších päť minút. Toto platí aj v prípade, ak čas Ukončenia e-aukcie už bol predĺžený.
 • 7.6 Dražiteľ draží Predmet e-aukcie pod svojim menom a priezviskom, ktoré zadal pri registrácii, ak sa nerozhodne dražiť anonymne.
 • 7.7 Vydražiteľa o výsledkoch E-aukcie informuje Sprostredkovateľ na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii. Vydražiteľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní previesť peňažné prostriedky vo výške Výťažku na účet Sprostredkovateľa; pokiaľ si Vydražiteľ v uvedenej lehote nesplní svoj záväzok, Sprostredkovateľ je oprávnený vyzvať nasledujúcu osobu v súlade s poradím uvedeným v Ukončení e-aukcie. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne informovať Dražobníka o úhrade peňažných prostriedkov zo strany Vydražiteľa (ďalej len ako „Oznámenie“).
 • 7.8 Po doručení Oznámenia špecifikovaného v bode 7.8. pravidiel Dražobníkovi, sa Dražobník zaväzuje, že doručí Predmet e-aukcie v zmysle bodu 6.2. článku 6 pravidiel Vydražiteľovi. V prípade, ak v Predmet e-aukcie nebude Vydražiteľovi doručený ani v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto Oznámenia Dražobníkovi, sa E-aukcia ruší v celom rozsahu a Sprostredkovateľ je povinný vrátiť celú sumu zaplatených peňažných prostriedkov Vydražiteľovi. V prípade, ak Predmet e-aukcie bude riadne a včas doručený Vydražiteľovi (Vydražiteľ je povinný prostredníctvom portálu informovať Sprostredkovateľa o doručení Predmetu e-aukcie), Sprostredkovateľ uvoľní peňažné prostriedky zo svojho účtu v prospech Príjemcu. V osobitných prípadoch, na základe odôvodnenej žiadosti Dražobníka môže Sprostredkovateľ rozhodnúť o predĺžení lehoty uvedenej v tomto bode pravidiel (15 pracovných dní na doručenie Predmetu e-aukcie), čo bezodkladne oznámi Dražobníkovi i Vydražiteľovi.
 • 7.9 V prípade, ak Vydražiteľ bez závažného dôvodu neuhradí peňažné prostriedky vo výške Výťažku na účet Sprostredkovateľa, je Sprostredkovateľ oprávnený zrušiť jeho konto na portáli, vrátane ním už uverejnených príspevkov (výzvy, overenia, blogy a pod.)
 • 7.10 Vydražiteľ berie na vedomie, že Sprostredkovateľ má právo požadovať svoju prítomnosť pri odovzdaní Predmetu e-aukcie a vyhotoviť z odovzdania Predmetu e-aukcie záznam za účelom jeho publikovania na Portáli, prípadne v iných médiách za účelom propagácie Portálu, resp. E-aukcií.

8. Záverečné ustanovenia

 • 8.1. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch systému, siete internet a prístupu do nej, ani za škody vzniknuté v dôsledku nezabezpečenia nepretržitej prevádzky Portálu.
 • 8.2. V prípade ak dôjde k výpadku dlhšiemu ako 5 hodín, ktorý znemožní doručovanie Ponúk, vyhlasovanie nových E-aukcií a ďalšie kľúčové funkcie, Sprostredkovateľ predĺži prebiehajúce E-aukcie o tento čas.
 • 8.3. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto pravidlá, pričom sú záväzne pre všetky osoby zúčastňujúce sa E-aukcie v okamžiku ich zverejnenia na Portály.
 • 8.4. Sprostredkovateľ nezodpovedá za prípady, ak sa preukáže, že identita ktorejkoľvek z osôb zúčastnených na E-aukcii nebola správna alebo ak nedôjde k doručeniu Predmetu e-aukcie Vydražiteľovi, resp. k úhrade ponúknutých peňažných prostriedkovvo výške najvyššej Ponuky.
 • 8.5. V prípade podozrení zo spáchania trestného činu Sprostredkovateľ na to upozorní orgány činné v trestnom konaní. Každý účastník E-aukcie berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je oprávnený, resp. povinný na základe požiadavky orgánu činného v trestnom konaní poskytnúť ich osobné údaje pokiaľ vyjde najavo, že ktorýkoľvek účastník E-aukcie sa na Portáli dopustil jednania, pre ktoré bolo zahájené trestné konanie .


Návrat hore Naša Facebook stránka Twitter